PUBLIKACJE

6.3.2014 Daniel Brak komentarzy

Poniżej udostępniamy dorobek naukowy ludzi reprezentujących świat zeolitu. W miarę rozwoju naszego portalu będziemy powiększali naszą bibliotekę o kolejne opracowania. Liczymy również na aktywny udział naszych sympatyków i przesyłanie na adres administratora wszelkich jeszcze nieudostępnionych tutaj publikacji. Mamy świadomość, że będą one służyły również Wam w zdobywaniu wiedzy i korzystaniu z doświadczeń Waszych Szanownych Koleżanek i Kolegów. UWAGA! Należy „kliknąć” w wybrany temat, żeby wyświetlić treść całegodokumentu.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Analiza możliwosci zastosowania zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych w procesach oczyszczania ścieków – praca doktorska autor: Beata Anna Winczaszek

Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu NA-A autor: Dominika Sztekler, Izabela Majchrzak – Kucęba, Wojciech Nowak

Badania aktywnosci mineralnych adsorbentow formowanych – ćwiczenie autor: no name

Badania laboratoryjne oczyszczania ścieków osadem czynnym z zastosowaniem zeolitu i PIX-u autor: Anna M. Anielak, Krzysztof Piaskowski

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o obnizonej temperaturze otaczania – Raport koncowy autor: Józef Judycki

Badanie materiałów mikroporowatych metodą spektroskopii IR autor: Paweł Kozyra

Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo- piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych – streszczenie autor: Joanna Fronczyk, Jacek Bąkowski, Kazimierz Garbulewski

Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych autor: Joanna Fronczyk, Jacek Bąkowski, Kazimierz Garbulewski

Materiał zeolitowy typu X otrzymany z popiołu lotnego w wyniku syntezy hydrotermalnej i niskotemperaturowej  autor: Wojciech Franus

Mieszanki mineralno – asfaltowe z dodatkiem syntetycznego zeolitu autor: Damian Łokaja

Mikrostruktura i właściwości betonu zawierającego cement z dodatkiem 15% naturalnego zeolitu autor: Ivan Janotka, Terezia Nürnbergerová, Martin Križma, Ľubomír Báge

Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła autor: Stanisław Madej, Roksana Knapik

Minerały z grupy kaolinitu jako prekursory nanorurek mineralnych – praca doktorska  autor: Jakub Matusik

Modelowanie termicznego procesu utylizacji odpadów z naturalnymi sorbentami zeolitowymi – praca doktorska  autor: Beata Brzychczyk

Molecular Dynamics of Crystal Growth and Transport in Zeolit autor: Harald Tepper

Możliwości usuwania kationów wybranych metali w procesie wymiany jonowej na syntetycznych zeolitach autor: Beata Winczaszek,Wojciech Adamski

Naturalny zeolit-klinoptilolit – jako materiał do redukcji toksycznych zanieczyszczeń w spalinach z silników spalinowych – streszczenie autor: Jozef Macala, Iveta Pandová

Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX – streszczenie autor: Agnieszka Marcewicz-Kuba, Danuta Olszewska

Oczyszczanie ścieków naturalnymi zeolitami w systemie SBR autor: Anna M. Anielak

Odpady przemysłu papierniczego jako surowiec do produkcji zeolitu typu A autor: Andrzej Noworyta, Antoni Czajkowski

Opis równowagi i kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na klinoptylolicie  autor: Elwira Tomczak, Rafał Sulikowski

Przepuszczalne bariery sorpcyjne – właściwości materiału aktywnego autor: Joanna Fronczyk

Równowaga adsorpcji lotnych związków organicznych na wybranych adsorbentach zeolitowych autor: Józef Nastaj, Barbara Wilczyńska

Sita molekularne izomorficznepodstawione metalami grupy 5 – synteza, modyfikacja i własności powierzchniowe – recenzja pracy doktorskiej Anny Wojtaszek autor: Jerzy Datka

Sorbenty fizyko-chemiczne do usuwania dwutlenku węgla autor: Dominika Bukalak

Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie typu NaP1 autor: Zdzisław Adamczyk, Emilia Gruchociak, Krzysztof Loska, Katarzyna Nowińska

Synteza zeolitów z popiołu lotnego elektrociepłowni autor: Arkadiusz Derkowski, Wojciech Franus

Synteza, charakterystyka oraz katalityczne właściwości materiałów mof – praca doktorska  autor: Patryk Florczak

Usuwanie barwnika Basic Violet 10 z roztworów wodnych na zeolicie autor: Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Iwona Moczkowska

Usuwanie jonów amonowych na wybranych zeolitach naturalnych i syntetycznych – streszczenie autor: Wojciech Franus, Magdalena Wdowin

Usuwanie substancji pożywkowych ze ścieków przemysłowych – ćwiczenie laboratoryjne  autor: Adam Pawełczyk

Wpływ podłoży z dodatkiem zeolitu oraz perlitu na ukorzenianie sadzonek pędowych kolumnei szorstkiej  autor: Dorota Janicka, Agnieszka Dobrowolska

Wpływ składu chemicznego szkieł glinokrzemianowych na proces ich alkaicznej aktywacji – praca doktorska  autor: Łukasz Gołek

Wpływ zawartości Si i Al w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu NA-P1  autor: Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak

Wykorzystanie zeolitów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w warunkach rzeczywistych autor: Artur Ankowski

Zastosowanie sorbentu roślinnego i zeolitu 13 X do eliminacji jonów metali z osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni Kraków-Płaszów autor: Maciej Michałowski, Janusz Gołaś

Antiviral properities of clinoptilolite Magdalena Grce, Kresimir Pavelic

Atlas of Zeolite Framework Types

Badania nad przydatnością zakarpackiego klinoptylolitu do adsorpcji jonów Hg, Cr i Ni z roztworów wodnych – Gomonaj, Golub, Szekeresh, Leboda, Skubiszewska-Zięba

Textus Badanie właściwości transportowych polimerowego opatrunku membranowego z jonami srebra Andrzej Ślęzak, Marek Kucharzewski, Sławomir Grzegorczyn, Izabella H. Ślęzak

Characterization of zeolites from polish fly ashes – Aleksandra Ściubidło

Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2 Izabela Majchrzak-Kucęba, Dominika Bukalak, Wojciech Nowak

TektoGlinoKrzemiany – wykład 10 Mirosław Handke

Skuteczność przeciwgrzybiczego działania opatrunku (Textus) – Rafał Białynicki-Birula, Urszula Nawrot, Eugeniusz Baran, Katarzyna Włodarczyk, Tomasz Kołodziej

Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym Krzysztof Szczerba

Zeolity – sita molekularne – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

Zeolity naturalne ich zastosowanie do oczyszczania powietrza

Sita molekularne – barwniki

Sita molekularne

...